29th March 7:50pm (EDT)

Today Scores

30/03 13:00 Dubl - Zhodino-Uzhnoe 29.1% 21.7% 49.2%
30/03 13:15 Vastra Ingelstad - Skabersjo 23.2% 19.5% 57.2%
30/03 14:15 Minsk ALF - Urozhaynaya 57.4% 19.9% 22.7%
Contact Us