30th March 12:59am (EDT)

Today Scores

13:00 Dubl - Zhodino-Uzhnoe 28.8% 21.3% 49.9%
13:15 Vastra Ingelstad - Skabersjo 24.3% 18.7% 57.1%
13:15 Vastra Ingelstad IS - Skabersjo 22.7% 58% 19.3%
14:15 Minsk ALF - Urozhaynaya 59.4% 18.9% 21.7%
Contact Us